Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno
ZŠ a MŠStehelčeves

Vnitřní řád školní družiny

Pro žáky školní družiny (ŠD) platí společná ustanovení tohoto Školního řádu, vnitřní řád upravuje zejména provoz a vnitřní pravidla školského zařízení.

Oddíl 1.01 Přijímání žáků

 1. Přihlášky do ŠD na jeden školní rok se podávají na začátku daného školního roku nebo na konci roku předchozího. O přijetí žáka do školní družiny pro daný školní rok rozhoduje ředitel školy v souladu s kapacitou školní družiny.
 2. Rozhodujícím kritériem přijetí je věk žáka (datum narození), přednostně jsou zařazováni žáci mladší. Dalšími kritérii může být zaměstnání rodičů a dojíždění žáka.
 3. Ředitel školy informuje zákonného zástupce o přijetí žáka do školní družiny. Možné je využití emailové korespondence.

Oddíl 1.02  Docházka do školní družiny

 1. Provoz školní družiny začíná po ukončení vyučování žáka, nejdříve v 12:05 a končí v 16:30.
 2. Rodiče mohou písemně požádat ředitele školy o zajištění dozoru nad žákem před zahájením školního vyučování. Součástí žádosti musí být odůvodnění této žádosti. Ředitel nemusí této žádosti vyhovět, zejména z provozních důvodů. Nad žáky, kteří z různých důvodů potřebují být ve škole dříve než je provozní doba školní družiny a školy a ředitel vyhověl písemné žádosti zákonného zástupce, přebírá dozor pedagogický pracovník MŠ, avšak nejdéle po dobu provozu MŠ. Pokud počet žáků, kteří mají povolen pobyt a zajištěn dozor v mateřské škole, přesáhne kapacitu třídy MŠ, vykonává dozor nad žáky v danou dobu den vychovatelka ŠD nebo jiný pověřený zaměstnanec školy.
 3. Pedagogický pracovník ŠD přebírá děti po skončení vyučování od pedagogického pracovníka ZŠ. Žáci, kterým končí vyučování později, přicházejí do ŠD za dozoru vyučujícího nebo dozor konajícího pracovníka.
 4. Žáci mohou ze ŠD odcházet domů po obědě do 13:15, pak až po 15:00 vzhledem k organizaci činností ŠD. Místem odchodu žáků může být školní budova, školní zahrada nebo dětské hřiště ve Stehelčevsi. Odchod z dětského hřiště ve Stehelčevsi musí být písemně uvedený a odsouhlasený zákonným zástupcem v zápisovém lístku.
 5. Ze ŠD odcházejí žáci podle písemných pokynů zákonných zástupců, zapsaných v zápisových lístcích na začátku školního roku. Zákonní zástupci nemohou určit, že žák odchází např. v čase dle svého rozhodnutí.
 6. Trvalé změny v pravidelných odchodech je třeba zapsat do zápisových lístků a doložit podpisem zákonného zástupce. Změnu, i jednorázovou, není možné provést na základě telefonického rozhovoru. Písemné uvedení změny může mít i dlouhodobou platnost, musí být však konkrétní, tj. musí být stanoven datum a čas odlišného odchodu.
 7. Žák může dle písemného souhlasu zákonného zástupce odcházet ze ŠD sám. Zákonný zástupce si může žáka osobně vyzvednout i mimo stanovenou pravidelnou dobu odchodu ze ŠD v souladu s organizací činností ŠD (např. v určitém čase jsou děti na vycházce). Pokud žáka vyzvedává jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít písemné pověření vydané zákonným zástupcem.
 8. Vyzvednutí je provedeno v okamžiku předání žáka pedagogem pověřené osobě. V případě, že tato osoba zůstane s žákem dále v prostorách ŠD nebo na školní zahradě (např. z důvodu komunikace s jinými rodiči), přebírá sama nad dítětem dozor v plném rozsahu.
 9. Pokud v době provozu ŠD navštěvuje žák zájmovou činnost organizovanou školou nebo ve škole, přebírá za něj po dobu zájmové činnosti zodpovědnost vedoucí zájmové činnosti. Žáky si vedoucí přebírá ve ŠD a předává je zpět osobně vychovatelce ŠD.

Oddíl 1.03 Omlouvání žáka ŠD

 1. V případě nepřítomnosti ve vyučování v základní škole, je žák omluven v ŠD společně s omluvenkou v základní škole. Informace o této nepřítomnosti předává pedagog ZŠ pedagogovi ŠD při předávání dětí.
 2. Pokud se žák účastní vyučování a nepokračuje v docházce do školní družiny dle zápisového lístku, může tak učinit pouze na základě písemného omluvení vydaného zákonným zástupcem (např. notýsky ŠD). Písemná omluvenka musí obsahovat přesné datum omluveného dne a podpis zákonného zástupce. Písemná omluvenka není potřeba, dostaví-li se zákonný zástupce pro žáka osobně a ústně žáka omluví.

Oddíl 1.04 Ukončování docházky do ŠD

 1. Docházka žáka do ŠD končí ukončením školního roku, na který byl žák přijat.
 2. Zákonný zástupce může odhlásit žáka ze školní družiny. Odhlášení musí mít písemnou podobu a musí obsahovat datum, od kterého žák nebude do školní družiny docházet.
 3. Žák může být ze školní družiny vyloučen. O vyloučení rozhoduje písemně ředitel školy po předchozím projednání se zákonnými zástupci. Pokud se zákonní zástupci nedostaví k projednávání, je nutné doložit písemné předání informací před vydáním rozhodnutí o vyloučení. Vyloučení žáka ze školní družiny není správní řízení.
 4. Důvodem pro vyloučení žáka může být závažné nebo opakované porušování pravidel chování a školního řádu. Dále mohou být důvodem opakovaná porušování provozní doby (pozdní odchody po ukončení provozu ŠD). Podnět řediteli školy k vyloučení dává vychovatel školní družiny. Součástí podnětu je písemné odůvodnění a doložení porušení (popis chování a porušování pravidel, záznamy vychovatele, záznamy v třídní knize - PVP) a přijatá opatření (výchovná opatření, jednání se zákonnými zástupci).
 5. Dalším důvodem pro vyloučení žáka mohou být pohledávky úplaty za vzdělávání ve školní družině nebo opakované platby úplaty za vzdělávání po termínu splatnosti.

Školní družina

Vedení školy

Aneta Hartmanová
ředitelka školy - 608 741 384 

Dana Dobešová
vedoucí školní jídelny - 739 631 695 

Kateřina Müllerová
vedoucí učitelka MŠ - 605 338 854

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 18 °C 9 °C
pátek 14. 6. zataženo 21/8 °C
sobota 15. 6. oblačno 23/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/13 °C

Svátek

Svátek má Antonín

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Na svatý Antonín len zasít neprodlím.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:50

Slunce zapadá:21:16

Mohlo by Vás zajímat