Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves

Navigace

Obsah

Jsme rádi, že jste se při volbě školy, ve které Váš školák získá základní vzdělání, rozhodli pro naši základní školu.

V této části nabízíme přehled informací o přijímání do základní školy. 

Pro již zapsané žáky zde naleznete praktického rádce Průvodce prvním školním rokem v ZŠ.


Obsah stránky

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku ZŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stehelčeves, okres Kladno vyhlašuje
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU od školního roku 2023/2024.

Zápis se uskuteční dne 11. dubna 2023 od 8:00 - 16:00 .

(Na zápis je nutné podat elektronickou přihlášku v období od 10.3.2023 8:00 - do 10.4. 2023 12:00)

žádost o přijetíPokud bude epidemiologická situace příznivá - dostaví se ve zvolený čas dítě se zákonným zástupcem.

Pokud bude epidemiologická situace nepříznivá - dostaví se pouze zákonný zástupce, který vyplňoval přihlášku k zápisu.

  • přítomnnost osob v budově bude organizována dle časového harmonogramu v přihlášce

Zákonný zástupce předloží při zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

K zápisu je potřeba přihlásit všechny děti, které mají zájem navštěvovat naši školu ve Stehelčevsi, a které v době od 1.9.2022 do 31.8.2023 oslaví šesté narozeniny, včetně dětí po odkladu povinné školní docházky.

Pokud situace dovolí, po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ - spádové děti

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce Stehelčeves. V případě, že počet dětí ze spádové oblasti bude vyšší, než je kapacita 1. ročníku, situaci bude řešit zřizovatel školy (losováním).

Nahlížení do spisu bude možné 12.4.2022 od 8:00-12:00

Kapacita 1. ročníku je stanovena na 12 žáků.

Rodiče žáků s trvalým pobytem ve spádové oblasti obce Stehelčeves mohou žádat o přijetí i na ZŠ v Brandýsku, se kterou má obec dohodu o příjímání žáků. Pokud současně žádáte o přijetí v jiné škole, prosíme, abyste nám tuto infromaci při zápisu sdělili.

Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ - "nespádové" děti

Kritéria pro přijímání dětí s jiným pobytem, než je spádová oblast obce Stehelčeves, pokud budou volná místa:

  • sourozenec v základní škole
  • již navštěvovaná MŠ Stehelčeves

Kritéria budou uplatňována pouze v případě, že počet uchazečů o přijetí bude vyšší, než kapacita 1. ročníku základní školy. Ta je dle souhlasu zřizovatele školy ze dne 20. 12. 2017 stanovena na 12 žáků.

Děti zaměstnanců školy jsou přijímáni přednostně. 

Organizace zápisu do 1. ročníku ZŠ
  1. V termínu od 10. 3. 2023 do 10. 4. 2023 do 12:00 musí vyplnit zájemci o vzdělávání v 1. ročníku v naší škole elektronickou přihlášku k zápisu, dostupnou na tomto odkazu: Elektronická přihláška . Dbejte na správnost a úplnost vyplněných údajů, které se přepíší do školní matriky!
  2. V den zápisu připraví/vytiskne škola na základě údajů z elektronických přihlášek Žádost o přijetí do 1. ročníku (rodiče ji jen podepíší na místě).
  3. Souhlas se zpracováním osobních údajů si můžete vytisknout předem a doma v klidu vyplnit, prázdné formuláře budou k dispozici při zápisu. 
  4. Zájemci se k zápisu dostaví dle předem rezervovaného termínu. Prosíme, abyste se v době zápisu zbytečně nezdržovali v prostorách školy.
  5. Povinné infromace budou předány výhradně písemně v době zápisu. 
Informace pro zákonné zástupce

Vyučovacím jazykem v naší škole je český jazyk.

Žáci - cizinci mají nárok na bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků. Tuto přípravu zpravidla zajišťuje škola ve spolupráci s krajským úřadem.

Nejbližší škola, kde je na území kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců, je Základní škola, Kladno, Pařížská 2249.

Rodiče mají možnost žádat o odklad povinné školní docházky (podrobné informace zde). Ředitel školy rozhoduje na základě souhlasného stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, jejichž vyjádření musí být přílohou žádosti o odklad.

V případě nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné toto vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy (v případě udělení odkladu školní docházky).

Škola nabízí na žádost zákonných zástupců individuální pomoc a komunikaci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Systém společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je stanoven ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzělávání Škola plná pohody. Zákonný zástupce může spolupracovat se Školním poradenským pracovištěm.

 


Žádost o přijetí do ZŠ

Zákonný zástupce, který chce své dítě přihlásit k základnímu vzdělávání v ZŠ Stehelčeves, musí podat žádost o přijetí (v případě do 1. ročníku), nebo žádost o přestup (v případě žáka, který již chodí do jiné základní školy).

Co je třeba u zápisu do 1. ročníku?

Co je potřeba při podání žádosti o přestup do vyššího ročníku ZŠ?