Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vedení školy

Aneta Zemanová
ředitelka školy - 608 741 384 

Dana Dobešová
vedoucí školní jídelny - 739 631 695 

Kateřina Müllerová
vedoucí učitelka MŠ - 605 174 930

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Projekt - To jsem já

Obsah

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  speciální pedagog, školní metodik prevence.

Pracovníci

Výchovný poradce: Mgr. Aneta Zemanová ( zemanova@skolastehelceves.cz, 608741384) 

Speciální pedagog a metodik prevence pro ZŠ: Mgr. Miroslava Štancová (stancova@skolastehelceves.cz, 606 946 741)

Metodik prevence pro MŠ: Bc. Kateřina Müllerová (mullerova@skolastehelceves.cz, 721 855 681)

 

Konzultace na základě předchozí domluvy prostřednictvím emailu, osobně nebo telefonicky.

Cíle

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

 • prevenci školní neúspěšnosti;

 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami;

 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných;

 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení;

 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů;

 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace;

 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou;

 • metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům;

 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci;

 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Činnosti

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci;

 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,

 • reedukace dětí s SPU

 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;

 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);

 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření zúčastnili;

 • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;

 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;

 • preventivní programy pro žáky.